Obchodní podmínky EasyCoin Partner

Služba EasyCoin provozovaná společností wBTCb.cz, s.r.o. umožňuje nákup a prodej virtuálních měn.

1. Provozovatel

1.1.
Provozovatel wBTCb.cz, s.r.o., se sídlem Švédská 1036/19, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 02918030, ID datové schránky: bqzhct3, zapsaná u obchodního rejstříku pod spisovou značkou C 225134 u Městského soudu v Praze, datum zápisu 22. dubna 2014. Provozovatel není plátce DPH.

1.2.
Pokladní místa jsou Provozovny společnosti GECO, a.s., se sídlem Pod Čimickým hájem 190/11, Praha 8, IČ: 63080737, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 3329 u Městského soudu v Praze.

2. Upozornění

2.1.
Virtuální měny nejsou v České republice zákonnými měnami, což znamená, že virtuální měny, ani služby na ně vázané, nejsou v České republice regulovány právními předpisy upravujícími platební služby, zejména zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, a zákonem č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, v platném znění, a nespadají tak pod regulaci a dohled České národní banky. Virtuální měny jsou vysoce volatilní, proto obsahují obchody s virtuálními měnami vysokou míru rizika. Kurzy virtuálních měn vůči zákonným měnám mohou zaznamenat prudké výkyvy i v průběhu jediného dne. Díky těmto výkyvům může klient zaznamenat prudký zisk nebo prudkou ztrátu jeho portfolia virtuálních měn v jakémkoliv okamžiku, jako důsledek klientem realizovaného nákupu nebo prodeje virtuální měny.

2.2.
Hodnota a možnost využití virtuálních měn v reálném světě je založena na vývoji technologie a důvěře v tuto technologii. Není žádná centrální banka či jiná autorita, která by regulovala nebo korigovala vývoj tak, aby se ochránila hodnota virtuálních měn v kritické situaci poklesu jejich hodnot.

2.3.
Virtuální měny jsou autonomní a široce neregulované světové systémy speciální sítě firem a jednotlivců. Ti, co virtuální měny nakupují nebo prodávají, vyjadřují svoji důvěru v digitální, decentralizovaný a částečně anonymní systém, který závisí na P2P síti a kryptografii ve svém fungování. Důvěra ve virtuální měny může skončit v okamžiku např. nečekaného vývoje software, vládních opatření, vývoje virtuálních měn s lepšími vlastnostmi atd. Důvěra se může ztratit také v důsledku ztráty nebo krádeže virtuálních měn nebo v případě, že vlády nebo hackeři budou schopni přerušit průběh transakcí. Mohou se objevit i další rizika, která nejsou předvídána v těchto Obchodních podmínkách.

2.4.
Klient se zavazuje pečlivě zvážit, jestli jeho finanční situace a schopnost posoudit riziko odpovídá povaze nákupu virtuální měny a realizovat nákup této měny až po tomto pečlivém zvážení. Klient současně bere plně na vědomí výše uvedená rizika a skutečnost, že wBTCb.cz nemůže tato rizika jakkoliv ovlivnit, a není tudíž za ně odpovědna.

2.5.
Virtuální měny jsou vysoce volatilní. Při nákupu nebo prodeji virtuálních měn prostřednictvím služby EasyCoin dochází k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Klientem, za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách. Podmínkou využití služby EasyCoin je pochopení mechanismu nákupu a pochopení principu fungování virtuálních měn jako takových. Není-li si Klient jistý svými znalostmi dané problematiky, může se obrátit na Klientské centrum Provozovatele nebo si doplnit informace z veřejně dostupných zdrojů.

2.6.
Předpokladem (podmínkou) nákupu i prodeje virtuálních měn prostřednictvím služby EasyCoin je dosažení věku 18 let Klientem. Provozovatel umožňuje v souladu s platnou legislativou České republiky provedení obchodní transakce bez nutnosti osobní identifikace za hotovost dle limitů uvedených na webových stránkách www.easycoin.cz

3. Závazné prohlášení Klienta

3.1.
Odsouhlasením těchto Obchodních podmínek Klient m.j. prohlašuje, že pro využití služby EasyCoin se rozhodl z jednoho, případně až ze všech dále uvedených důvodů:
 • zhodnocení svého majetku a spekulace
 • nákup Bitcoinu od jiných osob a následná konverze do FIAT měn
 • nákup Bitcoinu a následná úhrada nákupu zboží či služeb ve virtuální měně
 • převod FIAT měny do virtuální měny
Klient se zavazuje, že pokud ani jeden z výše uvedených důvodů neodpovídá jeho zájmu využít službu EasyCoin, neprodleně sdělí Provozovateli konkrétní důvod pro využití této služby.

3.2
Klient bere na vědomí, že Provozovatel je na základě ustanovení zákona 253/2008 Sb. v platném znění povinen přezkoumat zdroje peněžních prostředků, případně jiného majetku, který se vztahuje k transakcím provedených v aplikaci EasyCoin.
Na základě výše uvedených závazků Klient prohlašuje, že zdrojem peněžních prostředků či majetku je jeden či více z dále uvedených zdrojů:
 • příjem z podnikání nebo výdělečné činnosti
 • půjčka
 • dar
 • výhra
 • dědictví
 • příjem z prodeje jiného majetku
Klient se zavazuje, že pokud ani jeden z výše uvedených zdrojů peněžních prostředků či majetku neodpovídá skutečnosti, neprodleně sdělí Provozovateli konkrétní zdroj peněžních prostředků či majetku. Provozovatel je oprávněn požadovat od Klienta doplnění získaných informací a dokladů.

4. Omezení služeb

4.1.
Klient se zavazuje, že nevyužije služeb společnosti wBTCb.cz, s.r.o. poskytovaných prostřednictvím služby EasyCoin nebo poskytovaných jakoukoliv jinou cestou, k nákupu nebo prodeji virtuální měny, pokud by tyto nákupy a prodeje byly rozděleny do dvou a více spolu jakkoliv souvisejících obchodů, které by v součtu přesáhly hodnotu 1000 EUR (pro účely aplikace zákazu provést obchod podle § 15 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 54 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Pro toto objemové omezení je rozhodná vždy hodnota majetku, které klient službě EasyCoin svěří (tj. CZK nebo jiná přijímaná běžná měna při nákupu virtuální měny a virtuální měna při jejím prodeji).

4.2.
Klient bere na vědomí, že provozovatel služby EasyCoin, společnost wBTCb.cz, s.r.o., je oprávněn bez předchozího upozornění zavést objemová omezení (na jeden obchod nebo na součet obchodů) nebo omezení počtu provedených obchodů vztahujících se na jednoho klienta, jedno zařízení, ze kterého klient službu využívá, na skupinu klientů nebo na konkrétní peněženku s virtuální měnou. Klient se o aplikování takovéhoto omezení dozví tím, že služba EasyCoin jim požadovaný obchod neprovede. Tento postup uplatňuje společnost wBTCb.cz, s.r.o. v souladu s ustanoveními o zákazu provést obchod podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4.3.
Klient se dále zavazuje k uskutečňování obchodů používat výhradně své vlastní peněžní prostředky, případně virtuální měnu patřící pouze jemu, nikoliv cizí osobě (fyzické nebo právnické).

4.4.
Dále se klient zavazuje, že služeb společnosti wBTCb.cz, s.r.o. nevyužije:
 • k transferu majetkových hodnot z nebo do zemí, které jsou považované z hlediska prevence legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu za rizikové nebo vysoce rizikové; seznam těchto zemí uveřejňuje a aktualizuje organizace FATF-GAFI prostřednictvím internetových stránek a dále
 • k transferu majetkových hodnot (byť jen zčásti) osobě nebo od osoby, která má původ ve výše uvedené rizikové nebo vysoce rizikové zemi; původem se rozumí:
  • u fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášena k trvalému nebo jinému pobytu
  • u právnické osoby stát, ve kterém má své sídlo, a současně všechny státy, v nichž má pobočku, organizační složku nebo provozovnu.

4.5.
Klient se zavazuje uhradit škodu nebo náklady, která vzniknou společnosti wBTCb.cz, s.r.o., nebo pokuty uložené ve správních řízeních vedených dohledovými orgány, pokud škoda, náklady nebo pokuty vzniknou v důsledku klientova porušením kteréhokoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek ze strany Klienta, jejich obcházením, zejména rozkládáním obchodů na více obchodů nebo používáním více peněženek s virtuální měnou.

5. Průběh realizace nákupu virtuální měny

5.1.
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Klient se řádně seznámí s Obchodními podmínkami, které jsou uvedené na webové stránce, kde objednávku nákupu nebo prodeje virtuální měny provádí. Zaškrtnutím políčka “Přečetl(a) jsem si Obchodní podmínky a souhlasím s nimi.” a "Nejsem politicky exponovaná osoba" vyjadřuje Klient plný souhlas s Obchodními podmínkami.

5.2.
Skutečné množství nakoupené virtuální měny bude kalkulováno podle aktuálního kurzu Provozovatele v čase obdržení avíza o úhradě objednávky. Provozovatel avízo o úhradě objednávky obdrží obvykle do 15 minut poté, kdy Klient provede platbu na místě určeném k platbě. Klient bere na vědomí, že Provozovatel dostává avíza o úhradě od třetí strany.

5.3.
UZAVŘENÍ SMLOUVY MEZI PROVOZOVATELEM A KLIENTEM
K uzavření smlouvy mezi Klientem a Provozovatelem dojde v okamžiku zaplacení objednávky Klientem na pokladním místě společnosti GECO, a.s.

5.4.
PLNĚNÍ UZAVŘENÉ SMLOUVY
Smlouvu uzavřenou podle těchto Obchodních podmínek Provozovatel naplní odesláním virtuální měny na adresu peněženky uvedené Klientem v jeho objednávce.

6. Průběh realizace prodeje virtuální měny Bitcoin

6.1.
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Klient se řádně seznámí s Obchodními podmínkami, které jsou uvedené na webové stránce, kde objednávku nákupu nebo prodeje virtuální měny provádí. Zaškrtnutím políčka “Přečetl(a) jsem si Obchodní podmínky a souhlasím s nimi” a "Nejsem politicky exponovaná osoba" vyjadřuje Klient plný souhlas s Obchodními podmínkami.

6.2.
Skutečné množství virtuální měny, které má klient poslat na adresu virtuální měny Provozovatele je kalkulováno podle aktuálního kurzu Provozovatele v čase odesílání virtuální měny. Pro každou objednávku je generována unikátní adresa virtuální měny Provozovatele.

6.3.
UZAVŘENÍ SMLOUVY MEZI PROVOZOVATELEM A KLIENTEM
K uzavření smlouvy mezi Klientem a Provozovatelem dojde v okamžiku, kdy Klient odešle virtuální měnu na adresu peněženky uvedené v objednávce.

7. Odstoupení od smlouvy

 
Provozovatel upozorňuje Klienta, že po provedení výše uvedené platby není možné od uzavřené smlouvy odstoupit, protože nákup virtuální měny naplňuje podmínky §1837 zák. 89/2012, zejména písm. b. a l., viz. znění tohoto ustanovení.

8. Výhrada Provozovatele

8.1.
Provozovatel upozorňuje Klienta, že pravděpodobně nebude moci splnit svůj závazek vůči Klientovi v případě nedostatečné likvidity či pohybu trhu, přerušení dodávky proudu, internetového připojení dodavatelem, přerušení provozu burzy virtuálních měn, v případě událostí vyšší moci nebo v případě technických problémů. V takovýchto případech je Klient oprávněn reklamovat obchod podle níže uvedeného postupu.

8.2.
V případě, že kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane či bude shledáno neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, potom neplatnost, neúčinnost či nevykonatelnost takového ustanovení nemá a nebude mít vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek, nestanoví-li zákon jinak.

9. Reklamace

9.1.
Klient je oprávněn reklamovat neprovedení požadované obchodní transakce (nákup nebo prodej virtuální měny) Provozovatelem při realizaci své objednávky prostřednictvím služby EasyCoin nejpozději do 15 pracovních dnů od úhrady svého požadavku nebo od odeslání virtuální měny na adresu uvedenou Provozovatelem. Reklamaci musí Klient uplatnit buď osobně v Klientském centru na adrese Elišky Peškové 1, Praha 5 a to v provozní době Klientského centra, která je uvedena na www.easycoin.cz nebo písemně doporučeným dopisem na adresu Klientského centra, Elišky Peškové 1, Praha 5, 150 00.

9.2.
Provozovatel i Klient se zavazují, že vzájemné závazky z neprovedené uzavřené smlouvy vypořádají v dobré víře bez zbytečného odkladu. V případě reklamace nákupu virtuální měny si je Klient vědom, že bez předložení dokladu o provedení platby na bankovní účet Provozovatele nebude reklamace přijata.

9.3.
Případné spory, které vzniknou mezi Provozovatelem a Klientem na základě smlouvy uzavřené podle těchto Obchodních podmínek, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a pokud vznikne pro potřebu Klienta překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

9.4.
Klient bere na vědomí, že s ohledem na vlastnosti digitálního, decentralizovaného a částečně anonymního systému fungování virtuálních měn, zejména P2P sítí ­ viz čl. 2.3 těchto Obchodních podmínek, se pro účely reklamací transakcí za nezpochybnitelné berou údaje z databází o převodech virtuálních měn uvedených ve veřejně přístupných zdrojích a jejich údaje za závazné pro účely vyřízení reklamací.


Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 8. 2017, přičemž jsou k dispozici v Klientském centru nebo na webových stránkách https://www.easycoin.cz