Obchodní podmínky služby EasyCoin ON-LINE

Nákup a prodej virtuální měny bezhotovostním převodem prostřednictvím služby EasyCoin a nákup a prodej pohledávek je provozovaný společností wBTCb.cz, s.r.o.

1. Provozovatel

1.1.
Provozovatel služby je wBTCb.cz, s.r.o., se sídlem Švédská 1036/19, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 02918030, ID datové schránky: bqzhct3, zapsaná u obchodního rejstříku pod spisovou značkou C 225134 u Městského soudu v Praze, datum zápisu 22. dubna 2014. (dále jen „Provozovatel“). Provozovatel není plátce DPH.

2. Klient

2.1.
Klientem je myšlena osoba, která má v úmyslu nakoupit nebo prodat virtuální měnu pomocí služby EasyCoin a svobodně a dobrovolně uzavře smlouvu s Poskytovatelem dle těchto Obchodních podmínek (dále jen „Klient”).

3. Upozornění

3.1.
Virtuální měnou podle těchto Obchodních podmínek se zejména rozumí Bitcoin (BTC), ale v souvislosti se službou EasyCoin jakákoli virtuální měna poskytovaná touto službou. Virtuální měny nejsou v České republice zákonnými měnami, což znamená, že virtuální měny, ani služby na ně vázané, nejsou v České republice regulovány právními předpisy upravujícími platební služby, zejména zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, a zákonem č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, v platném znění, a nespadají tak pod regulaci a dohled České národní banky. Virtuální měny jsou vysoce volatilní, proto obsahují obchody s virtuálními měnami vysokou míru rizika. Kurzy virtuálních měn vůči zákonným měnám mohou zaznamenat prudké výkyvy i v průběhu jediného dne. Díky těmto výkyvům může klient zaznamenat prudký zisk anebo prudkou ztrátu jeho portfolia virtuálních měn v jakémkoliv okamžiku, jako důsledek klientem realizovaného nákupu nebo prodeje virtuální měny.

3.2.
Hodnota a možnost využití virtuálních měn v reálném světě je založena na vývoji technologie a důvěře v tuto technologii. Není žádná centrální banka či jiná autorita, která by regulovala nebo korigovala vývoj tak, aby se ochránila hodnota virtuálních měn v kritické situaci poklesu jejich hodnot.

3.3.
Virtuální měny jsou autonomní a široce neregulované světové systémy speciální sítě firem a jednotlivců. Ti, co virtuální měny nakupují nebo prodávají, vyjadřují svoji důvěru v digitální, decentralizovaný a částečně anonymní systém, který závisí na P2P síti a kryptografii v podstatě své funkčnosti. Důvěra ve virtuální měny může skončit v okamžiku např. nečekaného vývoje software, vládních opatření, vývoje virtuálních měn s lepšími vlastnostmi atd. Důvěra se může ztratit také v důsledku ztráty nebo krádeže virtuálních měn nebo v případě, že vlády nebo hackeři budou schopni přerušit průběh jejích transakcí. Mohou se objevit i další rizika, která nejsou předvídána v těchto Obchodních podmínkách.

3.4.
Klient se zavazuje pečlivě zvážit, jestli jeho finanční situace a schopnost posoudit riziko, odpovídá povaze nákupu virtuální měny a realizovat nákup této měny až po tomto pečlivém zvážení. Klient současně bere plně na vědomí výše uvedená rizika a skutečnost, že Provozovatel nemůže tato rizika jakkoliv ovlivnit, a není tudíž za ně odpovědný.

3.5.
Virtuální měny jsou vysoce volatilní (pravděpodobnost, že se cena, výnos, zisk atd. budou během určitého období měnit). Při nákupu nebo prodeji virtuálních měn prostřednictvím služby EasyCoin dochází k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Klientem, za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách. Podmínkou využití služby EasyCoin je ze strany Klienta pochopení mechanismu obchodu s virtuální měnou a pochopení principu fungování jím obchodované virtuální měny jako takové. Není-li si Klient jistý svými znalostmi dané problematiky, může se obrátit na Klientské centrum Provozovatele nebo si doplnit informace z veřejně dostupných zdrojů.

3.6.
Podmínkou nákupu nebo prodeje virtuální měny prostřednictvím služby EasyCoin je dosažení věku 18 let Klientem. Provozovatel umožňuje v souladu s platnou legislativou České republiky provedení nákupu nebo prodeje virtuální měny bez nutnosti identifikace Klienta v objemu nepřevyšujícím 25 000 CZK. Při požadavku Klienta na obchod převyšující objem 25 000 CZK (dále jen „nadlimitní obchod“) musí Provozovatel na základě ustanovení zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném, provést identifikaci, případně kontrolu Klienta. Klient bere na vědomí, že bez provedené registrace v souladu s citovaným zákonem, není možné pokračovat v zadávání požadavků na nadlimitní obchod s virtuální měny.

3.7.
Veškeré body těchto Obchodních podmínek pojednávající o konkrétní virtuální měně Bitcoin platí alternativně na všechny nabízené virtuální měny.

4. Závazné prohlášení Klienta

4.1.
Odsouhlasením těchto Obchodních podmínek Klient m. j. prohlašuje, že pro využití služby EasyCoin se rozhodl z jednoho, případně až z více dále uvedených důvodů:
 1. zhodnocení svého majetku a spekulace;
 2. nákup Bitcoinu od jiných osob a následná konverze do FIAT měny;
 3. nákup Bitcoinu a následná úhrada nákupu zboží či služeb ve virtuální měně Bitcoin;
 4. převod FIAT měny do virtuální měny Bitcoin.

4.2.
Klient se zavazuje, že pokud ani jeden z výše uvedených důvodů neodpovídá jeho zájmu využít službu EasyCoin, neprodleně sdělí Provozovateli konkrétní důvod pro využití této služby.

4.3.
Klient bere na vědomí, že Provozovatel je na základě ustanovení zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, povinen přezkoumat zdroje peněžních prostředků, případně jiného majetku, který se vztahuje k transakcím provedených v aplikaci EasyCoin a zda je Klient politicky exponovaná osoba. Na základě výše uvedených závazků Klient prohlašuje, že zdrojem jeho peněžních prostředků či majetku je jeden či více z dále uvedených zdrojů:
 1. příjem z podnikání nebo výdělečné činnosti;
 2. půjčka;
 3. dar;
 4. výhra;
 5. dědictví;
 6. příjem z prodeje jiného majetku,

4.4.
Klient se zavazuje, že pokud ani jeden z výše uvedených zdrojů peněžních prostředků či majetku neodpovídá skutečnosti, neprodleně sdělí Provozovateli konkrétní zdroj peněžních prostředků či majetku. Provozovatel je oprávněn požadovat od Klienta doplnění získaných informací a dokladů.

5. Omezení služeb

5.1.
Klient se zavazuje, že nevyužije služeb Poskytovatele poskytovaných prostřednictvím služby EasyCoin nebo poskytovaných jakoukoliv jinou cestou, k nákupu nebo prodeji virtuální měny, pokud by tyto nákupy a prodeje byly rozděleny do dvou a více spolu jakkoliv souvisejících obchodů, které by v součtu přesáhly hodnotu 25 000 CZK (pro účely aplikace zákazu provést obchod podle § 15 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 54 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů). Pro toto objemové omezení je rozhodná vždy hodnota majetku, kterou Klient službě EasyCoin svěří (tj. v CZK nebo v přepočtu podle aktuálního kurzu jiná přijímaná běžná měna při nákupu virtuální měny a virtuální měna při jejím prodeji).

5.2.
Klient bere na vědomí, že Provozovatel služby EasyCoin, je oprávněn bez předchozího upozornění zavést objemová omezení (na jeden obchod nebo na součet obchodů) nebo omezení počtu provedených obchodů vztahujících se na jednoho Klienta, jedno zařízení, ze kterého Klient službu využívá, na skupinu Klientů nebo na konkrétní peněženku s virtuální měnou. Klient se o aplikování takovéhoto omezení dozví tím, že služba EasyCoin jím požadovaný obchod neprovede. Tento postup uplatňuje Provozovatel v souladu s ustanoveními o zákazu provést obchod podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

5.3.
Klient se dále zavazuje k uskutečňování obchodů používat výhradně své vlastní peněžní prostředky, případně virtuální měnu patřící pouze jemu, nikoliv cizí osobě (fyzické nebo právnické).

5.4.
Dále se klient zavazuje, že služeb Poskytovatele nevyužije:
 1. k transferu majetkových hodnot z nebo do zemí, které jsou považované z hlediska prevence legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu za rizikové nebo vysoce rizikové; seznam těchto zemí uveřejňuje a aktualizuje organizace FATF-GAFI prostřednictvím internetových stránek, a dále
 2. k transferu majetkových hodnot (byť jen zčásti) osobě nebo od osoby, která má původ ve výše uvedené rizikové nebo vysoce rizikové zemi; původem se rozumí:
  1. u fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášena k trvalému nebo jinému pobytu
  2. u právnické osoby stát, ve kterém má své sídlo, a současně všechny státy, v nichž má pobočku, organizační složku nebo provozovnu.

5.5.
Klient se zavazuje uhradit škodu nebo náklady, které vzniknou Poskytovateli, nebo pokuty uložené ve správních řízeních vedených dohledovými orgány, pokud škoda, náklady nebo pokuty vzniknou v důsledku Klientova porušení kteréhokoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek ze strany Klienta, jejich obcházením, zejména rozkládáním obchodů na více obchodů nebo používáním více peněženek s virtuální měnou. Pro přepočet na jiné FIAT měny než CZK se použije kurz zveřejněný Českou národní bankou aktuální pro den provedení obchodu. Pro přepočet virtuální měny na měnu CZK se použije její kurz v okamžiku provedení obchodu obvyklý na největších světových burzách obchodujících s touto virtuální měnou.

6. Průběh realizace nákupu virtuální měny Bitcoin

6.1.
ZAHÁJENÍ OBJEDNÁVKY
Pro zahájení objednávky Klient navštíví stránku https://www.easycoin.cz a zvolí si požadovanou službu. Zde zadá částku v CZK, kterou si přeje směnit za virtuální měnu a uvede adresu bitcoinové peněženky, na kterou požaduje Bitcoiny zaslat.

6.2.
BITCOINOVÁ PENĚŽENKA
Klient disponuje vlastní bitcoinovou peněženkou nebo si jí vytvoří například na stránce https://www.bitaddress.org/. Klienta bere na vědomí, že pro vygenerování nové peněženky na stránce https://www.bitaddress.org/ je využíván software třetí strany, za který Provozovatel nemůže nést zodpovědnost. Provozovatel neodpovídá za ztrátu nebo zneužití peněženky Klienta nebo přístupových hesel k této peněžence, kterou Poskytovatel nespravuje.

6.3.
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Klient se řádně seznámí s Obchodními podmínkami, které jsou uvedené na webové stránce, kde objednávku nákupu nebo prodeje virtuální měny provádí. Zaškrtnutím políčka “Přečetl(a) jsem si Obchodní podmínky a souhlasím s nimi.” vyjadřuje Klient plný souhlas s Obchodními podmínkami.

6.4.
KONTROLA OBJEDNÁVKY
Pokud se Klientovi zobrazuje jiný začátek adresy webové stránky než https://www.easycoin.cz, může se jednat o pokus o přesměrování na podvodné stránky. V tomto případě Provozovatel Klientovi důrazně doporučuje objednávku nerealizovat a v případě, že Klient provede obchod na takové stránce, nenese Provozovatel žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé Klientovi.

6.5.
VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY
Tlačítkem „Objednat“ dojde k vytvoření objednávky a zobrazení údajů potřebných k provedení platby na bankovní účet Provozovatele. Následuje možnost otevřít dokument s názvem “EasyCoin - informace o nákupu” stiskem tlačítka “Stáhnout objednávku”. Tento dokument obsahuje údaje z objednávky. Tyto údaje si Klient vhodným způsobem uloží tak, aby je bylo možné použít pro zaplacení objednávky na bankovní účet Provozovatele. Provozovatel upozorňuje Klienta, že v případě nezaplacení potvrzené objednávky v časovém limitu uvedeném v objednávce bude objednávka bez dalšího stornována. Skutečné množství prodaných Bitcoinů je kalkulováno podle aktuálního kurzu Provozovatele v čase připsání platby Klienta na bankovní účet Provozovatele a objem zaslaných Bitcoinů na účet Klienta je ponížen o povinné poplatky bitcoinové síti. Tyto poplatky jsou plovoucí a jsou přímo závislé na zatížení bitcoinové sítě v době realizace obchodu.

6.6.
UZAVŘENÍ SMLOUVY MEZI PROVOZOVATELEM A KLIENTEM
K uzavření smlouvy mezi Klientem a Provozovatelem dojde v okamžiku připsání platby Klienta na bankovní účet Provozovatele.

6.7.
SLEDOVÁNÍ OBJEDNÁVKY
Stav objednávky může Klient sledovat přes tlačítko „Kontrola objednávky“ na stránkách https://www.easycoin.cz a následném zadání variabilního symbolu objednávky.

6.8.
PLNĚNÍ UZAVŘENÉ SMLOUVY
Smlouvu uzavřenou podle těchto Obchodních podmínek Provozovatel naplní odesláním virtuální měny na adresu peněženky uvedené Klientem v jeho objednávce.

7. Průběh realizace prodeje virtuální měny Bitcoin

7.1.
ZAHÁJENÍ OBJEDNÁVKY
Pro zahájení objednávky Klient navštíví stránku https://www.easycoin.cz a zvolí si požadovanou službu. Zde zadá částku v CZK, kterou si přeje získat za virtuální měnu a uvede číslo bankovního účtu, na který Provozovatel odešle částku za prodané Bitcoiny.

7.2.
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Klient se řádně seznámí s Obchodními podmínkami, které jsou uvedené na webové stránce, kde objednávku nákupu nebo prodeje virtuální měny Bitcoin provádí. Zaškrtnutím políčka “Přečetl(a) jsem si Obchodní podmínky a souhlasím s nimi” vyjadřuje Klient plný souhlas s Obchodními podmínkami.
Skutečné množství Bitcoinů, které má klient poslat na bitcoinovou adresu Provozovatele je kalkulováno podle aktuálního kurzu Provozovatele v čase vygenerování instrukcí pro odeslání Bitcoinů tlačítkem „Poslat Bitcoiny“. Pro každou objednávku je generována unikátní bitcoinová adresa Provozovatele.

7.3.
KONTROLA OBJEDNÁVKY
Pokud se Klientovi zobrazuje jiný začátek adresy webové stránky než https://www.easycoin.cz, může se jednat o pokus o přesměrování na podvodné stránky. V tomto případě Provozovatel Klientovi důrazně doporučuje objednávku nerealizovat a v případě, že Klient provede obchod na takové stránce, nenese Provozovatel žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé Klientovi.

7.4.
VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY
Tlačítkem pro vytvoření objednávky dojde k jejímu vytvoření a Klient si otevřením objednávky zobrazí potřebné údaje. Po stisknutí tlačítka “Poslat Bitcoiny” se na obrazovce zobrazí adresa peněženky Provozovatele a množství virtuální měny Bitcoin, které Klient na tuto adresu odešle. Provozovatel upozorňuje Klienta, že v případě neodeslání správného množství Bitcoinu na určenou adresu v uvedeném termínu, bude objednávka bez dalšího stornována.

7.5.
UZAVŘENÍ SMLOUVY MEZI PROVOZOVATELEM A KLIENTEM
K uzavření smlouvy mezi Klientem a Provozovatelem dojde v okamžiku, kdy Klient odešle virtuální měnu Bitcoin na adresu peněženky uvedené v objednávce a v bitcoinové síti (Blockchain) vznikne záznam alespoň o jednom potvrzení o odeslání virtuální měny.

7.6.
SLEDOVÁNÍ OBJEDNÁVKY
Stav objednávky může Klient sledovat přes tlačítko „Kontrola objednávky“ na stránkách https://www.easycoin.cz a následném zadání variabilního symbolu objednávky.

7.7.
PLNĚNÍ UZAVŘENÉ SMLOUVY
Smlouvu uzavřenou podle těchto Obchodních podmínek Provozovatel naplní odesláním částky v CZK uvedené v objednávce na uvedený bankovní účet Klienta.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1.
Provozovatel upozorňuje Klienta, že po provedení výše uvedené platby v Bitcoinech nebo CZK, které jsou považovány za uzavření smlouvy, není možné od uzavřené smlouvy odstoupit, protože nákup virtuální měny naplňuje podmínky §1837 zákona 89/2012 Zákon občanský zákoník, zejména písm. b) a l), viz níže uvedené znění tohoto ustanovení.
§ 1837 zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím vyýslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

9. Výhrada Provozovatele

9.1.
Provozovatel upozorňuje Klienta, že pravděpodobně nebude moci splnit svůj závazek vůči Klientovi v případě nedostatečné likvidity či zásadního pohybu trhu, přerušení dodávky proudu, internetového připojení dodavatelem, přerušení provozu burzy virtuálních měn nebo v případě událostí vyšší moci. V takovýchto případech Klient uplatní reklamaci podle níže uvedeného postupu.

9.2.
V případě, že kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane či bude shledáno neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, potom neplatnost, neúčinnost či nevykonatelnost takového ustanovení nemá a nebude mít vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek, nestanoví-li zákon jinak.

10. Reklamace

10.1.
Klient je oprávněn reklamovat neprovedení své požadované obchodní transakce (nákup nebo prodej virtuální měny) Provozovatelem při realizaci objednávky prostřednictvím služby EasyCoin a to nejpozději do 15 pracovních dnů od úhrady svého požadavku na bankovní účet Provozovatele nebo od odeslání virtuální měny na bitcoinovou adresu uvedenou Provozovatelem. Reklamaci musí Klient uplatnit buď osobně v Klientském centru Provozovatele na adrese Elišky Peškové 1, Praha 5 a to v provozní době Klientského centra, která je uvedena na stránkách www.easycoin.cz, nebo písemně doporučeným dopisem na adresu Klientského centra, Elišky Peškové 1, 150 00 Praha 5.

10.2.
1Provozovatel i Klient se zavazují, že vzájemné závazky z neprovedené uzavřené smlouvy vypořádají v dobré víře bez zbytečného odkladu. Klient si je vědom, že bez předložení dokladu o provedení platby na bankovní účet Provozovatele nebo záznamu v Bitcoinové síti o odeslání virtuální měny s alespoň o jedním potvrzením, Provozovatel reklamaci nepřijme.

10.3.
Klient bere na vědomí, že s ohledem na vlastnosti digitálního, decentralizovaného a částečně anonymního systému fungování virtuálních měn, zejména P2P sítí ­ viz čl. 3.3 těchto Obchodních podmínek, se pro účely reklamací transakcí za nezpochybnitelné berou údaje z databází o převodech virtuálních měn uvedených ve veřejně přístupných zdrojích a jejich údaje za závazné pro účely vyřízení reklamací.

10.4.
Nemožnost přístupu do peněženky dané virtuální měny Klienta v důsledku ztráty či zapomenutí jedinečného hesla nelze reklamovat.

10.5.
Případné spory, které vzniknou mezi Provozovatelem a Klientem na základě uzavřené smlouvy dle těchto Obchodních podmínek, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, a pokud vznikne pro potřebu Klienta překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

10.6.
Provozovatel je oprávněn Obchodní podmínky měnit podle vývoje technologií a změn zákonů s tím, že Klientovi vždy předkládá k odsouhlasení aktuální znění Obchodních podmínek.


Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 13. 3. 2018, přičemž jsou k dispozici v Klientském centru nebo na https://www.easycoin.cz.